• دومین همایش ملی خیرماندگار
  • دومین همایش ملی خیرماندگار03
  • دومین همایش ملی خیرماندگار10
  • دومین همایش ملی خیرماندگار14
  • دومین همایش ملی خیرماندگار12
  • دومین همایش ملی خیرماندگار02
  • دومین همایش ملی خیرماندگار19
  • دومین همایش ملی خیرماندگار27
  • دومین همایش ملی خیرماندگار05
  • دومین همایش ملی خیرماندگار15
  • دومین همایش ملی خیرماندگار01
  • دومین همایش ملی خیرماندگار08
  • دومین همایش ملی خیرماندگار06
  • دومین همایش ملی خیرماندگار11
  • دومین همایش ملی خیرماندگار18
  • دومین همایش ملی خیرماندگار24
  • دومین همایش ملی خیرماندگار28
  • دومین همایش ملی خیرماندگار13
  • دومین همایش ملی خیرماندگار21

 دومین همایش ملی خیر ماندگار


دهم و یازدهم دی‌ماه 1397 

فایل کتاب چکیده مقالات بارگذاری شده است،

 

برای دسترسی به سربرگ مستندات همایش بروید

 

یا اینجا کلیک کنید.اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان