شورای عالی همایش
دکتر محمدصالح طیب‌نیا
رئیس همایش
استادیار، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: tayebnia.saleh [at] yahoo.com
حجت‌السلام والمسلمین علی ملانوری
دبیر
مدیرکل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پست الکترونیکی: amolanoori [at] yahoo.com
دکتر نعمت‌الله موسی‌پور
دبیر شورای علمی
دانشیار دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: n_mosapour [at] yahoo.com
کمیته علمی جامعه و فرهنگ
دکتر میرطاهر موسوی
دبیر کمیته
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
پست الکترونیکی: tr_mousavi [at] yahoo.com
کمیته علمی فقه و اخلاق
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمدرضا امام
دبیر کمیته
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: khairemandegar [at] ala.org.ir
کمیته علمی مدیریت و اقتصاد
دکتر مجتبی امیری
دبیر کمیته
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mamiry [at] ut.ac.ir
کمیته علمی تاریخ
دکتر الهام ملک‌زاده
دبیر کمیته
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: elhammalekzadeh [at] ihcs.ac.ir
کمیته علمی حقوق و سیاست
حجت‌السلام و المسلمین دکتر منصور میراحمدی
دبیر کمیته
استاد دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: khairemandegar [at] ala.org.ir
کمیته علمی روانشناسی و مددکاری اجتماعی
دکتر منصوره کریم‌زاده
دبیرکمیته
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
پست الکترونیکی: mkarimz2000 [at] gmail.com
کمیته علمی ارتباطات، رسانه و فضای مجازی
دکتر مهری بهار
دبیر کمیته
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mbahar [at] ut.ac.ir
کمیته علمی فلسفه و مبانی
حجت‌الاسلام و المسلمین علی ملانوری
دبیر کمیته
تحصیلات حوزوی
پست الکترونیکی: amolanoori [at] gmail.com
کمیته علمی ادبیات و هنر
دکتر حسن ذوالفقاری
دبیر کمیته
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: zolfagari_hasan [at] yahoo.com
کمیته علمی آموزش و امرخیر
دکتر علی محبی
دبیر
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
پست الکترونیکی: mohebbiarr [at] yahoo.com
دبیرخانه
مهدی توسلی
رئیس دبیرخانه
کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی
پست الکترونیکی: mahdi.tavassoli [at] ymail.com
سیدحسین سیدی
مسئول برنامه‌ریزی و نظارت
دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی
پست الکترونیکی: seyedhosein283 [at] gmail.com
امید اخوی
مسئول علمی دبیرخانه
دانشجوی دکتری تاریخ معاصر ایران
پست الکترونیکی: omid.akhavi [at] yahoo.com
حسین جودت
مسئول اجرایی دبیرخانه
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
پست الکترونیکی: jodat.hosein [at] gmail.com