* اهداف درازمدت

 • تقویت و ارتقاء جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزه امر خیر و وقف

 • ایجاد فرصت تجمع و گفتگوی دست‎اندرکاران، عالمان و اندیشمندان در حوزه امر خیر و وقف

 • زمینه‎سازی استقرار نظام جامع پژوهش و نوآوری در حوزه امر خیر و وقف

 • شناسایی امور خیر بر زمین مانده و هدایت فعالیت‎های خیریه به امر دانش‎بنیان* پیامدهای زودهنگام

 • ترویج پژوهش در حوزه امر خیر و وقف

 • تولید علم بومی در حوزه امر خیر و وقف

 • شناسایی پژوهش‎گران حوزه امر خیر و وقف

 • تبدیل پژوهش‎های علمی به پروژه‎های اجرایی

 • زمینه‎سازی برای یارگیری و تشکیل اجتماعات علمی

 • انتشار آثار، تولیدات علمی و مستندات پژوهشی

 • تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع