برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
0 ریال
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.
2
0 ریال
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.
3
300,000 ریال
4
500,000 ریال
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد. همچنین در صورت پذیرش مقاله، جهت شرکت در همایش و چاپ مقاله مبلغ 500000ریال از نویسنده مسئول دریافت می‌گردد.
5
200,000 ریال
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد. در صورت پذیرش مقاله، جهت شرکت در همایش مبلغ 200000ریال بابت ارائه گواهی مقاله به صورت مجزا از دیگر نویسندگان دریافت می‌گردد.
6
0 ریال
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.
7
0 ریال
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.
8
0 ریال
9
0 ریال
10
0 ریال
11
0 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.