برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

دانشجویان

رایگان
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.

نوع عضویت شماره 2

رایگان
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.

شرکت کننده آزاد

300,000

ریال

نویسنده

500,000

ریال
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.
همچنین در صورت پذیرش مقاله، جهت شرکت در همایش و چاپ مقاله مبلغ 500000ریال از نویسنده مسئول دریافت می‌گردد.

نوع عضویت شماره 4

200,000

ریال
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.
در صورت پذیرش مقاله، جهت شرکت در همایش مبلغ 200000ریال بابت ارائه گواهی مقاله به صورت مجزا از دیگر نویسندگان دریافت می‌گردد.

نوع عضویت شماره 8

رایگان
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.

نوع عضویت شماره 10

رایگان
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.

نوع عضویت شماره 13

رایگان

نوع عضویت شماره 12

رایگان

نوع عضویت شماره 6

رایگان

نوع عضویت شماره 1

رایگان
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.