جهت دریافت فایل کتاب مجموعه مقالات اقتصاد و فقه‌وحقوق اولین همایش ملی خیرماندگار اینجا کلیک کنید.


جهت دریافت فایل کتاب مجموعه مقالات جامعه و فرهنگ اولین همایش ملی خیرماندگار اینجا کلیک کنید.


جهت دریافت فایل کتاب مجموعه مقالات مدیریت و آموزش اولین همایش ملی خیرماندگار اینجا کلیک کنید.


                                                                     کتاب مجموعه مقالات اولین همایش ملی خیرماندگار