برگزاری جلسه کمیته علمی آموزش دومین همایش ملی خیرماندگار
1397-06-05
برگزاری جلسه کمیته علمی آموزش دومین همایش ملی خیرماندگار

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه همایش ملی خیرماندگار، جلسه کمیته علمی آموزش دومین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته در تاریخ پنجم شهریورماه در سالن جلسات بنیاد آلاء برگزار شد.

در این جلسه اعضاء در خصوص اقدامات صورت گرفته در این کمیته به ارائه گزارش، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

همچنین در این جلسه تصمیماتی در خصوص زیرمحورهای کمیته آموزش اتخاذ شد.