برگزاری جلسه کمیته علمی ادبیات و هنر دومین همایش ملی خیرماندگار
1397-04-26
برگزاری جلسه کمیته علمی ادبیات و هنر دومین همایش ملی خیرماندگار

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه همایش ملی خیرماندگار، جلسه کمیته علمی ادبیات و هنر دومین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته در تاریخ بیست و ششم تیرماه در سالن جلسات بنیاد آلاء برگزار شد.

در این جلسه اعضاء در خصوص اقدامات صورت گرفته در این کمیته به ارائه گزارش، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

همچنین در این جلسه تصمیماتی در خصوص زیرمحورهای کمیته ادبیات و هنر اتخاذ شد.