برگزاری جلسه کمیته علمی روانشناسی و مددکاری اجتماعی دومین همایش ملی خیرماندگار
1397-04-05
برگزاری جلسه کمیته علمی روانشناسی و مددکاری اجتماعی دومین همایش ملی خیرماندگار

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه همایش ملی خیرماندگار، جلسه علمی کمیته روانشناسی و مددکاری اجتماعی دومین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته در تاریخ چهارم تیرماه در سالن جلسات بنیاد آلاء برگزار شد.

در این جلسه اعضاء در خصوص اقدامات صورت گرفته در این کمیته به ارائه گزارش، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

همچنین در این جلسه تصمیماتی در خصوص زیرمحورهای کمیته روانشناسی و مددکاری اجتماعی اتخاذ شد.